Όροι συμμετοχής Tipping point

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • ΟΡΙΣΜΟΙ
  • Teleperformance Hellas: Η Teleperformance Hellas είναι ο φορέας που δωρίζει υπολογιστές στο πλαίσιο εσωτερικών της δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
  • The Tipping Point: Η ΑΜΚΕ The Tipping Point είναι υπεύθυνη για την προώθηση του προγράμματος σε σχολεία / οργανισμούς εντός του δικτύου της στη χώρα.
  • Αντικείμενο Δωρεάς: Υπολογιστές. Ο όρος “Υπολογιστές” αναφέρεται σε refurbished σταθερούς υπολογιστές. Οι υπολογιστές αυτοί ανήκουν στην ιδιοκτησία της Teleperformance Hellas, και, αφού αποσυρθούν και δεν καλύπτουν πλέον τους εταιρικούς σκοπούς, είτε δωρίζονται, εφόσον είναι λειτουργικοί και καλύπτουν βασικές ανάγκες, είτε ανακυκλώνονται. Οι Υπολογιστές αποτελούνται από οθόνη, σταθερή μονάδα υπολογιστή, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπολογιστών είναι οι ακόλουθες:

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2010 –  2015

Επεξεργαστής (CPU): Ο παλαιότερος είναι Intel G620 και i5 2400, ο πιο πρόσφατος είναι Intel i5 6500
Μνήμη RAM: DDR3, 4GB ή 8GB ανάλογα με τη μονάδα
Σκληρός δίσκος (DISK): 500GB HDD ή 120GB SSD ή 240GB SSD ανάλογα με τη μονάδα
Έξοδοι οθόνης: DP για όλες τις μονάδες, VGA και HDMI ανάλογα με τη μονάδα
Οθόνες: 17, 19 ή 20 ίντσες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα

 

 • Επιλέξιμοι Παραλήπτες: Εκπαιδευτικά ιδρύματα (όπως σχολεία και πανεπιστήμια), Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων εκ μέρους των σχολείων και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για δωρεά υπολογιστών.

Αιτήσεις για ατομικές δωρεές δεν γίνονται δεκτές. Μόνο παραλήπτες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

 

 • Εξέταση Αιτήσεων: Οι αιτήσεις δωρεάς θα εξετάζονται με βάση σειρά προτεραιότητας. Ο εκτιμώμενος χρόνος απόκρισης για την αξιολόγηση και την επεξεργασία των αιτήσεων δωρεάς μπορεί να είναι έως και τρεις (3) μήνες.

 

Η Teleperformance Hellas διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίπτει αιτήσεις δωρεάς, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της και αναλόγως της διαθεσιμότητας πόρων.

 

 • Όρια Ποσότητας: Κάθε επιλέξιμος παραλήπτης μπορεί να ζητήσει έως 12 υπολογιστές. Η Teleperformance Hellas μπορεί να δωρίσει έως 80 υπολογιστές τον μήνα. Όταν συμπληρωθεί το ανώτατο μηνιαίο όριο, η φόρμα για την υποβολή αίτησης δωρεάς θα κλείνει αυτόματα.

 

 • Γεωγραφική Περιοχή: Οι αιτήσεις δωρεάς θα γίνονται δεκτές για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία έχουν αποσταλεί προσκλήσεις. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε διαφορετική περιοχή κάθε μήνα.
 • Ευθύνη Μεταφοράς: Οι επιλέξιμοι παραλήπτες πρέπει να αναλάβουν και να οργανώσουν τη μεταφορά των Υπολογιστών από τα γραφεία της Teleperformance Hellas στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις τους. Η Teleperformance Hellas δε φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια της μεταφοράς τους.
 • Αποδοχή και Συντήρηση: Οι επιλέξιμοι παραλήπτες συμφωνούν και αποδέχονται τους Υπολογιστές που λαμβάνουν ως δωρεά στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται, χωρίς εγγυήσεις, και να είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπολογιστών.

 

 • Προοριζόμενη Χρήση: Οι επιλέξιμοι παραλήπτες συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τους Υπολογιστές αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για προσωπικό ή εμπορικό όφελος.

 

 • Απαγόρευση διάθεσης: Δεν επιτρέπεται η πώληση, εκμίσθωση, διάθεση ή μεταφορά των Υπολογιστών σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς προηγούμενη άδεια.

 

 • Αναγνώριση και Αναφορά: Μετά τη λήψη της δωρεάς, οι επιλέξιμοι παραλήπτες υποχρεούνται να στείλουν ευχαριστήρια επιστολή μαζί με φωτογραφικό υλικό που να αποδεικνύει την τοποθέτηση και χρήση των Υπολογιστών σε. Εφόσον το επιθυμούν, οι παραλήπτες μπορούν να μοιραστούν θετικές ιστορίες και αποτελέσματα που προέκυψαν από τη δωρεά.

 

 • Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Με την συμπλήρωση της αίτησης δωρεάς, οι αιτούντες δηλώνουν την κατανόηση των παρόντων όρων στο σύνολό τους και παρέχουν τη ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’), για τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής της δράσης, δηλαδή για τους σκοπούς της επικοινωνίας με τους αιτούντες αποκλειστικά σχετικά με τη δράση. Η Teleperformance Hellas θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς της δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Teleperformance Hellas προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της jobsteleperformance.com στο αντίστοιχο πεδίο.

Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά το πέρας της δράσης, και έπειτα θα καταστρέφονται.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Teleperformance Hellas και επεξεργάζεται μόνο δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, e-mail) και προσωπικά στοιχεία των αιτούντων (π.χ. ονοματεπώνυμο, περιοχή).

 

Κάθε αιτών έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και φορητότητας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο αιτών μπορεί να επικοινωνεί με την Teleperformance Hellas στα στοιχεία επικοινωνίας που τίθενται κατωτέρω.

 

Oποιαδήποτε στιγμή ο αιτών μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του και να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Για την  ανάκληση της συγκατάθεσής του, την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων που προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παρούσα συγκατάθεση, ο αιτών μπορεί ν’ απευθυνθεί στην Teleperformance Hellas χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800-ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΜΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (contact mail ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση Πειραιώς 39-43, Ταύρος, Τ.Κ. 18346).

 

Regional Head of Data Privacy:

Nathan Coffey

SVP of Privacy and Head of Privacy for the UK & CEMEA

Teleperformance Group

E-mail: privacyrequests@teleperformance.com

 

Country Privacy Point of Contact (“CPL/PPOC”):

George Coutsoumbidis

T +30-210-9468549 M +30-6942474524

E-mail: gcoutsoumbidis@teleperformance.com

Athens, Greece

 

Η Teleperformance Hellas δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στην ίδια.

 

Επικοινωνία και Στοιχεία Επαφής: Για τυχόν ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία στην ακόλουθη διεύθυνση: communications_csr@gr.teleperformance.com